Resultatlønskontrakt 2013-14 for rektor Peter Schiødt

Resultatlønskontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Køge Gymnasium ved formand Søren Damtoft og rektor Peter Schiødt. Kontrakten er gældende i perioden fra 1. august 2013 til 31. juli 2014.

 

Område

Kontrakt 2013-14

Ramme

 

Basisram-me, vægt 7/12

Udvikling

Køge Gymnasium deltager i ministeriets udviklingsprojekt med forskningstilknytning om globalisering gennem spanskundervisning i en 1.g

Køge Gymnasium gennemfører og beskriver eller fremlægger egne forsøg med innovativ undervisning i Fællessalen

Køge Gymnasium tildeles titlen af Grønt Flag Skole for miljøbevidst undervisning og adfærd, og der følges op jf. reglerne for at bevare Grønt Flag

 1/12

Studie-miljø

Handlingsplanen efter elevtrivselsundersøgelse 2012 følges op i samarbejde med elevrådet

Der gennemføres en ny elevtrivselsundersøgelse i 2013, som følges op med en ny handlingsplan

2/12

Arbejds-klima

Opfølgning på den udarbejdede handleplan til forbedring af psykisk arbejdsmiljø. Der måles på, om medarbejderne har oplevet fremskridt mht. fokuspunkterne 'Planlægning', 'Medindflydelse' samt 'Klima på arbejdspladsen'

Løbende dialog om regulering af arbejdstid og arbejdsopgaver efter Overenskomst 2013. Fokus på åben og responsiv dialog mellem medarbejder og nærleder, så der skabes tryghed. Der måles på, om medarbejderne oplever at blive hørt.

Begge punkter underbygges af en kort spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne. Mindst 60 % af lærerne skal deltage i undersøgelsen, ellers udgår punkterne af kontrakten og kontraktbeløbet fordeles ligeligt over de resterende punkter.

2/12

Økonomi

Lærer/elev ratioen i regnskab 2013 er mindst 10,1 (dvs. mindst 10,1 fuldtidselever i gennemsnit pr. fuldtidsansat lærer)

2/12

 

 

Ekstra-ramme, vægt 5/12

Indsats mod frafald

Frafaldet fra september til marts er under 6 %, målt ved elevoptællinger pr. 1.9 og 1.3

 

Der gennemføres forsøg med mentorordninger

Studiecaféen opretholdes og understøttes gennem nyansættelser og logistisk support

 1/12

Lærernes tilstedeværelse

Fra ministeriets skrivelse: ”Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter”

 

Der indføres omlagt skriftlighed for 20% af elevtiden i 1.g, 2.g og 1.hf, således at skriftlige opgaver sættes i gang under lærerens tilstedeværelse og vejledning

 

Der indføres mere tid til planlagt vejledning i forbindelse med SRP og SSO i 2hf og 3g.

 

2/12

Synlige foran-dringer

De gamle idrætssale ombygges til musik og idræt med forbindelse til den nye hal og tages i brug til aftalt tid og budgetteret pris.

 

Der udarbejdes en plan for renovering af lærerværelset. Arbejdet påbegyndes i sommeren 2014.

2/12

 

I alt

1/1